Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

headsbangbang
Był jeszcze zbyt młody, aby wiedzieć, że pamięć serca unicestwia złe wspomnienia, wyolbrzymiając dobre, i że dzięki temu mechanizmowi udaje nam się znosić ciężar przeszłości
— Gabriel García Márquez – Miłość w czasach zarazy
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
headsbangbang
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
headsbangbang

W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted frommilsabelle milsabelle viaaynis aynis
0118 8545 420
Reposted fromtron tron viaaynis aynis
headsbangbang

August 22 2017

headsbangbang
9679 e698 420
Reposted fromnudes nudes viapanigrabarz panigrabarz
headsbangbang
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viapanigrabarz panigrabarz
headsbangbang
0382 e19d 420
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viapanigrabarz panigrabarz
headsbangbang
5919 b32d 420
Reposted frombanitka banitka viapanigrabarz panigrabarz
headsbangbang
headsbangbang
7358 9929 420
Reposted fromkjuik kjuik viaskynetpizza skynetpizza
headsbangbang
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
headsbangbang
headsbangbang
2803 0fbf 420
Reposted fromklaracroft klaracroft viaszydera szydera
2177 12e6 420
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
headsbangbang
Żyjemy w klatce ze złudzeń na swój temat. Tak naprawdę życie polega na ich stopniowym odrzuceniu. Na tym polega wolność.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid viaclementiines clementiines
headsbangbang
pomagasz mi
ukryć prawdę o tym, jak bardzo jestem
sama
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
headsbangbang
2163 dfa4 420
Reposted fromAlcea Alcea viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl